Poštovani, tijekom pandemije COVID-19 dostupni smo na 095 857 8325 (Radio) i 099 600 2500 (Geo)

Komteh modemi ‑ modemi za prijenos podataka radio‑vezom

Opis i dizajn parametri

1. Uvod

Od osnivanja 1990. godine, glavno područje djelovanja Komteha su radiokomunikacije, odnosno projektiranje, razvoj, proizvodnja, dobava, montaža i održavanje radijskih sustava, opreme i komponenti. U tom okviru osobito važno polje je razvoj i proizvodnja radio-komunikacijske opreme, poput prijamnika, odašiljača, RF filtera, antena i antenskih sustava, kontrolera, digitalnih i tonskih signalizacijskih sklopova i drugog. Jedan od produkata razvoja je porodica modema namijenjenih prijenosu podataka monokanalnim i pokretnim radijskim vezama.

 

2. Područja primjene monokanalne i pokretne podatkovne radio-veze

Iako javne pokretne telekomunikacije, primjerice GSM i GPRS, mogu zadovoljiti potrebe mnogih korisnika, svakako ostaje znakoviti broj aplikacija koje su gotovo neostvarive bez predmetnih podatkovnih veza. Prvenstveno su to SCADA, DGPS, AVL, telemetrija i daljinsko upravljanje i slično. Sve ove aplikacije zahtijevaju pouzdan prijenos male količine podataka relativno malom brzinom, recimo nekoliko stotina byta po transmisiji uz brzinu primjerice 1200 ili 2400 bps. S druge strane, redoviti zahtjev je spektralna i energetska učinkovitost, drugim riječima traži se postizanje velikog dometa uz minimalne snage odašiljača; Primjerice, SCADA elektrodistribucije tipično obuhvaća postrojenja udaljena više desetaka kilometara, ili ekstremnije, telemetrija bespilotne letjelice imala je domet stotinjak kilometara.

 

3. Problematika radijskog prijenosa podataka

Jasno je da se poradi DC komponente, radijskim uređajima, slično kao i POTS-om (Plain Old Telephone Service), digitalni baseband signali ne mogu prenositi – nužna je uporaba modema. Povijesno, pokušaji prijenosa podataka putem, na radio-postaje spojenih, telefonskih modema nisu davali zadovoljavajuće rezultate. Razlozi su brojni, primjerice:

 1. simpleksni karakter radio-veze zahtjeva RTS/CTS razmjenu koju većina aplikacija ne predviđa,
 2. simpleksni karakter veze onemogućava trening modema,
 3. dugotrajno prekapčanja prijam/odašiljanje radio-postaje često uzrokuje time-out aplikacije,
 4. fazna i amplitudna izobličenja, svojstvena radio-uređajima i prenosnom putu, imaju za posljedicu veliki BER, čak i u uvjetima dobrog odnosa S/N.

Nekolicina proizvođača identificirala je navedeno i ponudila tržištu specijalizirane radio-modeme. Primjerice to su uređaji Pathfinder, ESTeem, Niros, Satel i drugi. Iako ti uređaji ne pate od navedenih teškoća, u praksi se javljaju drugi problemi poput:

 1. Poradi marketinških razloga ovi radio-modemi rade nepotrebno velikim brzinama (9600 bps i više). Naravno zbog toga trpi osjetljivosti prijamnika – tipično deklarirana osjetljivost je -105 dBm, dakle osjetno manje prema -115 dBm koliko je ostvarivo za brzinu 1200 bps i/ili prijenos govora
 1. Uređaji su gotovo nedobavljivi za pojas VHF 2m, a posve nedobavljivi za VHF 4m pojas.
 2. Cijena uređaja je nesrazmjerno visoka u usporedbi sa cijenama PMR radio-uređaja.
 3. Poradi neisporučljive dokumentacije i pričuvnih dijelova, uređaji su praktički nepopravljivi – gotovo svaki kvar iziskuje zamjenu koja nije jeftina.
 4. Bespotrebna minijaturizacija uzrok je limitiranju snage odašiljača (tipično na 1 ili 2 W) i/ili ograničenoj interimitenciji.

Uvidjevši tehničku i gospodarstvenu neopravdanost uporabe spomenutih radio-modema, Komteh je krenuo drugim putem. Razvijen je modem koji, u kombinaciji sa uobičajenom govornom radijskom postajom, tvori radio-modem bez opisanih nedostataka. Ispravnost ovakvog pristupa potvrđuju mnogobrojne primjene kako će biti dalje dokumentirano.

3.1 Diskusija podatkovne brzine

Primjer sustava za automatsko određivanje, prijenos i uporabu podataka pozicije vozila, uobičajeni naziv AVL (Auto­ma­tic Vehicle Location), biti će korišten za ilustraciju utjecaja brzine prijenosa podataka mobilnim radijskim vezama. U AVL sustavu podaci pozicije osmotrene na vozilu prenose se središnjice AVL sustava, gdje se podaci u odgovarajućoj formi koriste i prezentiraju.


Za početak odrediti će se količinu podataka koja se prenosi – tabela pokazuje količine informacija koje vozilo može generirati
Tijek podataka u AVL sustavu

 

Naziv

Količina informacija

Opaska

Identifikacija vozila

12 bita

Omogućava identifikaciju do 4096 vozila

Pozicija, širina

28 bita

7 BCD-a, nepromjenjivi dio se ne prenosi

Pozicija, dužina

28 bita

7 BCD-a, nepromjenjivi dio se ne prenosi

Status

8 bita

256 kombinacija

CRC

16 bita

Omogućava detekcija pogreške u prenosu

Ukupno

92 bita

Ukupna količina informacija

Total hamming enkodirano

161 bita

FEC jednostruke greške

 

Slijedi procjena postizljive podatkovne brzine i utjecaja na trajanje prijenosa.

 

Tip modulacije i brzina prijenosa podataka

Znakovito ograničenje postizanja brzine prijenosa podataka je nelegalnost bilo kakvog zahvata na radio-postaji, izuzev priključivanja, programiranja i ugađanja. Poradi toga, jedini način prijenosa podataka uobičajenom radio-postajom namijenjenom go­vor­nom komuniciranju, je podatkovna modulacija analognog podnosioca koji dalje modulira RF prenosni signal radio-postaje – oznaka emisije 16k0F2D. Pri tome su moguća dva tehnička rješenja: audio frequency shift keying (AFSK) i fast frequency shift keying (FFSK).

AFSK je jednostavniji postupak u kojem se frekvencija tonskog podnosioca mijenja ovisno o trenutačnom stanju basband digitalnog signala, primjerice za logičko stanje “0” frekvencija je 1200 Hz, a za logičko stanje “1” frekvencija je 2200 Hz. Slika prikazuje izgled ovako moduliranog podnosioca.

I površni pogled na sliku ukazuje na glavni nedostatak ovog rješenja – frekvencija tonskog podnosioca mijenja se bilo kada. To vodi proširenju spektra, odnosno do uvećanju BER-a pri prolazu signala kroz filtere prijamnika.

Ukoliko se promjena frekvencije tonskog podnosioca dozvoli samo u trenutku prolaza kroz nulu, mogu se očekivati bolji rezultati.

 

Teorija, literatura i iskustvo pokazuju da je optimalno rješenje FFSK modulacija analognog podnosioca. Ovu modulaciju, pored promjene frekvencije samo u trenutku amplitude nula, karakterizira odabir frekvencija koje udovoljavaju zahtjevima za MSK (minimum shift keying). Naime, ukoliko se frekvencije tonskog podnosioca razlikuju za polovicu brzine signalizacije, modulirani signal ima najuži mogući spektar i kao takav najmanje degradira pri prolasku kroz filtere prijamnika. U tabeli su navedene frekvencije tonskog podnosioca za često rabljene signalizacijske brzine radio-modema Komteh:

 

Brzina (bps)

f0 (Hz)

f1 (Hz)

Df (Hz)

1200

1800

1200

600

2400

1200

2400

1200

4800

2400

4800

2400

 

 

Mjerenja na nemodificiranim radij­skim postajama pokazuju da je, za FFSK tip modulacije, 1200 bps gornja granica brzina prijenosa podataka kojom se ostvaruju dometi slični dometima govorne komunikacije, odnosno osjetljivost prijamnika oko -115 dBm.

Teorijski je i 2400 bps ostvariva brzina uz neznatno manje performanse. Nezgoda je nužnost odr­ža­vanja frekvencija RF nosioca, devijacije i amplitude NF signala unutar uskih granica, što pove­ća­va troškove. Dopunski problem stvara neophodno spajanje modema na “flat” modulacijski i prijam­nič­ki priključak radio-postaje, koji priključak nema svaki tip postaje.

Korištenje brzine 4800 bps povezano je uz gubitak osjetljivosti prijamnika oko 5 dB i, jednako kao i brzina 2400 bps, zahtjeva održavanje parametara radio-uređaja u uskim granicama.

Zahtijevani sinkronizam tonskog podnosioca i digitalnog baseband signala čini nužnim bufferiranje podataka, odnosno uporabu mikrokontrolera. U praksi to nije problem, jer je mikrokontroler potreban i poradi drugih funkcija – upravljanje radio-postajom, bit i frame sinkronizacija, formiranje blokova, FEC enkodiranje, interleaving, deinterleaving, dekodiranje, CRC i drugog.

 

Za ilustraciju izračunato je trajanje prijenosa bloka podataka sustava AVL i to za obje, za primjenu jednostavnije, brzine signalizacije.

 

Sadržaj / događaj

Trajanje, 1200 bps

Trajanje, 2400 bps

Opis

Aktiviranje Tx

0.08 s

0.08 s

Dolazak PLL-a na Tx frekvenciju, postizanje pune snage

Bit sinkronizacija

0.013333 s

0.00666 s

Odašilje se 16 alternacija 1010.... poradi uspostave bit sinkronizacije

Frame sync

0.02 s

0.01 s

Start flag bitovi prema MPT1327

Prenos podataka

0.1341 s

0.067

161 bit podataka

Aktiviranje Rx

0.08 s

0.08 s

Dolazak PLL-a na Rx frekvenciju, uspostava radne točke NF pojačala

Ukupno

0.327 s

0.3036 s

 

 

Iz tabele je vidljivo da se dvostruko većom brzinom postiže približno 8% skraćenje trajanja preno­sa – u svakom slučaju nije vrijedno truda. Uzrok je relativno mala količina podataka i fiksno vrijeme koje radio-postaji treba za aktiviranje odašiljača i povratak na prijam.

 

3.2 Protokol prijenosa podataka

Protokol prijenosa podataka definira sve moguće događaje i procedure, primjerice definiraju se tipo­vi komunikacija, količine informacija, enkodiranje, struktura blokova podataka, postupanje prilikom detekcije greške, izostanka potvrde i slično. Uvažavajući količinu podataka, brzinu prijenosa, oso­bi­ne medija i radio-postaja, određene su slijedeće temeljne značajke protokola:

 1. Sinkroni prijenos podataka, osim što je učinkovitiji – ne prenose se start i stop bitovi koji ne nose informaciju, pogodniji je za radio-prijenos jer eliminira moguće “lažne” start bitove koji iza sebe kvare sve preostale podatke poruke.
 1. Dovoljno dugačka frame sync sekvencija omogućava izbjegavanje lažne detekcije početka. Naime, poradi bržeg odziva, modem se priključuje na unsquelched audio izlaz postaje tako da je na njegovom ulazu uvijek prisutan šum ili signal. Slijedom toga, prije ili kas­nije, modem-kontroler u šumu dekodira lažnu frame sync sekvenciju. Duža frame sync sek­ven­cija,,iako troši vrijeme, umanjuje brojnost lažnih detekcija početka i time uvećava propus­nost. Naime, po svakoj lažnoj detekciji početka, modem-kontroler počinje prijam, iako poruke u stvari nema. Naravno, na kraju CRC pokaže neispravnost, ali tijekom prijama lažne, mo­dem nije u stanju primiti možebitnu legalnu poruku, pa ista propada.
 2. Forward Error Corection (FEC) omogućava detekciju i korekciju pogrešaka u prijenosu. Primjenjeni je FEC umjerene zalihosti – Hamming 7/4, moćniji FEC nema puno smisla jer znakovito uvećava količinu podataka za prijenos. Kako se višestruke greške rijetko pojavljuju, to nije isplativo, odnosno ekonomičnija je tolerirati povremene retransmisije poruke.
 3. Interleaving u uvjetima radijskog prijenosa dodatno, bez povećanja zalihosti, uvećava učin­ko­vi­tost FEC-a. Interleaving mijenja redoslijed prijenosa bitova FEC enkodiranog bloka, primjerice redoslijed odašiljanja je b0, b7, b14, b21, b28, b2, b9, b16, b23, b30, b3, b10 itd. Naravno, bitovi se, prilikom prijama, ponovo slažu u prvobitni redoslijed (b0, b1, b2 itd.). Na taj način, u radio prijenosu susjedni bitovi, koje možebitni burst radio-smetnje pokvari (primjerice prva tri: b0, b14, b21), bivaju raz­ba­cani po primljenom bloku (nakon neispravnog b0 slijede ispravni b1, b2, b3 itd), pa FEC algo­ritam nailazi samo na jednostruke greške koje može popraviti.
 4. Fiksnom dužinom bloka poruke uvećava se propusnost jer se izbjegava prenošenje podatka o du­ži­ni. Naime, podatak dužine mora biti poznati prijamniku prije nego što započne blok podataka. Ukoliko dužina poruke nije fiksna, taj podatak se mora emitirati prije bloka podataka zaštićenog FEC-om i interleaving-om. Naravno to iziskuje FEC velike zalihosti. Uz to, greška u prijamu podatka dužine može zauzeti prijamnik za dugo vrijeme – isti biva zaposlen prijamom nepostojeće dugačke poruke. Fiksna dužina poruke nužno ne znači samo jednu dužinu, moguće je definirati, primjerice, dvije ili više dužine. U tom slučaju tipovi poruke se diferenciraju različitim frame sync sekvencijama.
 5. Data Carier Detect (DCD) funkcija umanjuje broj kolizija – korupcija podataka uslijed isto­vre­menog odašiljanja dvaju ili više postaja. Naime, tijekom postojanja DCD-a, modem-kon­tro­ler suzdržat će se od odašiljanja jer zna da je tuđa podatkovna emisija u tijeku. Pri tome je od prvorazredne važnosti pouzdanost DCD-a. Naime, lažni DCD (nastao primjerice uslijed šuma ili smetnji) otežat će, ili posve onemogućiti, pristup pogođenom modemu. Za kratke poruke, pogodni DCD-a je kompletni prijam poruke jer to, tijekom toga perioda, priječi odašiljanje.
 6. Sloted ALOHA vremenski rasteriziranim odašiljanjem umanjuje gubitke propusnosti uslijed kolizija. Naime, iako DCD onemogućava “upad” u tuđu emisiju, preklapanje odašiljanja više postaja nije posve isključeno. Štetu uslijed ovako nastalih kolizija umanjuje Sloted ALOHA jer dozvoljava odašiljanja samo u definiranom vremenskom rasteru – istovremeno odašiljanje više postaja koruptirati će isključivo njihove poruke, odnosno neće oštetiti možebitnu emisiju u slijedećem “okviru” vremenskog rastera.
 7. Potvrda prijama, nužno mora slijediti svaku podatkovnu poruku. Naime, izostanak potvrde je jedina indikacija pošiljaocu da poruka nije primljena. Kako potvrde op­te­rećuju sustav, korisno je više potvrda odašiljati zajedno, u okviru jedne radio-emisije, suk­ce­siv­no ili uz druge podatke.
 8. Slučajni odabir ALOHA okvira prije odašiljanja priječi blokadu sustava istovremenim pokušajima odašiljanja dviju ili više postaja koje nisu dobile potvrdu prijama. Primjerice, neka je kanal zauzet i neka više postaja čekaju oslobođenje kanala. Ukoliko protokol ne predviđa slučajno dugo čekanja ili slučajni odabir ALOHA okvira, u trenutku kada DCD nestane, postaje počinju sa oda­ši­ljanjem. Jasno, poradi kolizije, potvrda prijama izostaje, te postaje u nedogled bezuspješno pokušavaju ponovo. Slučajni odabir okvira umanjuje vjerojatnost blokade kanala uslijed opisane sinkronizacije i, ako do blokade dođe, čine takvu situaciju kratkotrajnom.

 

4. Kronološka lista tipova radio-modema iz produkcije Komteh.

 

Tip

Opis

Protokol

Aplikacija

Količina

Korisnik

MUPMOD

AFSK modem asinkroni

POCSAG

paging sustav

46

MUP

FFSKMOD

FFSK modem, sinkroni

transparentni

sustav upravljanja vatrom topničke bitnice

8

MORH

FFSKMOD

FFSK modem,sinkroni

Komteh 93

telemetrija bespilotne letjelice

4

MORH

FFSKMOD2

FFSK modem, sinkroni

RTCM 104

DGPS broda Faust Vrančić

4

MORH

FFSKMOD

FFSK modem, sinkroni

RTCM 104

DGPS AVL sustava

2

MORH

ŠIME

FFSK modem, sinkroni

Komteh 94

Telemetrija

8

DHMZ

FFSKMOD

FFSK modem, sinkroni

transparentni

Podatkovni sustav BOV

2

MORH

FFSKMOD2

FFSK modem, sinkroni

Komteh 94

SCADA, glavni odvodni kanal Zagreb

8

Vodoopskrba i odvodnja

FFSKMOD2

FFSK modem, sinkroni

DBEN

RTK CPD GPS brodova za premjer Save i Drave

6

Hrvatske vode

KET 2

FFSK modem, sinkroni

Komteh 97

Telemetrija

9

Vodovod Split

KET 2

FFSK modem, sinkroni

Komteh 00

AVL sustav

5

Viatel, Zagreb

MUPMOD2

AFSK modem asinkroni

POCSAG

paging sustav

10

MUP

KET 3.3

FFSK modem, sinkroni

transparentni, 9 bita data

SCADA, upravljanje rastavljačima

> 50

HEP

KET GPZ

FFSK modem, sinkroni

Modbus

SCADA, plinska mreža

40

Gradska plinara Zagreb

MUPMOD3

AFSK modem asinkroni

Komteh 01

SCADA paging sustava

15

MUP

KET GPS

FFSK modem, sinkroni

RTCM 104

DGPS

3

Elektrolika, Gospić

KET M

FFSK modem, sinkroni

Modbus

SCADA, upravljanje rastavljačima

6

Telenerg, Zagreb

KET V

FFSK modem, sinkroni

Komteh 99

SCADA pumpe kanalizacije

8

Grad Vis

KET 4.2

FFSK modem, sinkroni

IEC 60870

SCADA, upravljanje rastavljačima

> 350

HEP

 

 

Najnovije vijesti i događanja

Hi-Target vRTK - vizualni RTK prijamnik sa dvostrukom kamerom

Hi-Target vRTK - vizualni RTK prijamnik sa dvostrukom kamerom

Opremljen dvostrukom kamerom, vRTK je prvi Hi-Targetov lagani i
inovativni proizvod vizualnog RTK prijemnika, koji ne samo da omogućuje beskontaktno snimanje slika, probijajući objektivna ograničenja prethodnog rada, već također poboljšava brzinu iskolčenja s funkcijom za
Live View Stakeout. To uvelike poboljšava radnu učinkovitost za njegove korisnike.

HI-TARGET HTS-521L10 - NOVA TOTALNA MJERNA STANICA

HI-TARGET HTS-521L10 - NOVA TOTALNA MJERNA STANICA

Brže, dalje i jače.

Dalekometna totalna stanica sa HD zaslonom u boji.

 

Sena 50C - Motociklističke Bluetooth slušalice sa kamerom

Sena 50C - Motociklističke Bluetooth slušalice sa kamerom

Senina vrhunska serija 50 raste s dugo očekivanim komunikacijskim uređajem opremljenim kamerom, Sena 50C. 50C je prepun značajki, uključujući Seninu vrhunsku Mesh i Bluetooth komunikacijsku tehnologiju te mogućnost 4K kamere. Potpuno novi zvučnici i mikrofon SOUND BY Harman Kardon modela 50C donose profinjenu jasnoću zvuka u vašu vožnju...pripremite se za neusporedivo audio/video iskustvo. 

GeoDist® - nova generacija distomata od GeoFennela

GeoDist® - nova generacija distomata od GeoFennela

Mjerite udaljenosti, površine i volumene kao nikada prije.
Nova generacija GeoDist®-a kombinira vrhunsku preciznost i jednostavnu navigaciju za optimalne rezultate mjerenja. Doživite najveću točnost čak i za neizravna ili kutna mjerenja. Kristalno jasna vidljivost u najnepovoljnijim uvjetima. Razvijen s dokazanom kvalitetom geo-FENNEL-a za vaše individualne zahtjeve.

MOTOTRBO ION Pametni radio

MOTOTRBO ION Pametni radio

Vaše se poslovanje temelji na glasu i podacima. Ali ako vaši uređaji mogu pristupiti samo jednom, ne koristite sve mogućnosti koje su vam danas dostupne. MOTOTRBO Ion je naš prvi za poslovanje spreman komunikacijski uređaj s uvijek uključenim glasovnim i širokopojasnim podatkovnim mogućnostima.

 

GeoTape 2 in 1 - laserski mjerač udaljenosti s mjernom trakom

GeoTape 2 in 1 - laserski mjerač udaljenosti s mjernom trakom

Geotape 2 u 1 je novotarija na tržištu nikada prije viđena. Dolazi nam od cijenjene njemačke tvrtke Geo fennel. Ovaj mjerni uređaj je proizvod koji je ujedno klasični metar i digitalni distomat. Zbog čega je kao uređaj za jednostavno mjerenje još poželjniji radi povećane točnosti, za one trenutke kada se dvoumite koja je istinska mjera nečega.

Arhiva

Koristimo kolačiće kako bismo vam osigurali najbolje iskustvo na našim stranicama. Korištenjem naših stranica pristajete na korištenje kolačića. ×